صبا مکمل امیران

فعال در زمینه خدمات دارویی و مکمل‌های ورزشی

صبا مکمل امیران

فعال در زمینه خدمات دارویی و مکمل‌های ورزشی

اهداف صبا مکمل امیران

ارائه خدمات فنی دارویی

ارائه خدمات به ورزشکاران

خدمات بازرگانی

خدمات توزیع و فروش محصول

اهداف صبا مکمل امیران

ارائه خدمات فنی دارویی

ارائه خدمات به ورزشکاران

خدمات بازرگانی

خدمات توزیع و فروش محصول

درباره ما

شرکت صبا مکمل امیران فعالیت خود را از سال 1400آغاز نمود و از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی معتبر متمرکز نمود. در ادامه و با توجه به نیاز به گسترش خدمات دارویی در جامعه، فعالیت خود را در به سمت تأمین نیازهای دارویی بیماران گسترش داد. خدمات شرکت صبا مکمل امیران همواره در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. اعضای شرکت از نخبگان و فعالان صنعت دارو تشکیل شده و با ترکیب دانش داروسازی با فنون مدیریت و بازرگانی، تلاش دارد تا پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارو باشد. شرکت صبا مکمل امیران آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان صنعت ورزشی و دارویی کشور می‌باشد.

درباره ما

شرکت صبا مکمل امیران فعالیت خود را از سال 1400آغاز نمود و از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی معتبر متمرکز نمود. در ادامه و با توجه به نیاز به گسترش خدمات دارویی در جامعه، فعالیت خود را در به سمت تأمین نیازهای دارویی بیماران گسترش داد. خدمات شرکت صبا مکمل امیران همواره در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. اعضای شرکت از نخبگان و فعالان صنعت دارو تشکیل شده و با ترکیب دانش داروسازی با فنون مدیریت و بازرگانی، تلاش دارد تا پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارو باشد. شرکت صبا مکمل امیران آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان صنعت ورزشی و دارویی کشور می‌باشد.

درباره ما

شرکت صبا مکمل امیران فعالیت خود را از سال 1400آغاز نمود و از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی معتبر متمرکز نمود. در ادامه و با توجه به نیاز به گسترش خدمات دارویی در جامعه، فعالیت خود را در به سمت تأمین نیازهای دارویی بیماران گسترش داد. خدمات شرکت صبا مکمل امیران همواره در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. اعضای شرکت از نخبگان و فعالان صنعت دارو تشکیل شده و با ترکیب دانش داروسازی با فنون مدیریت و بازرگانی، تلاش دارد تا پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارو باشد. شرکت صبا مکمل امیران آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان صنعت ورزشی و دارویی کشور می‌باشد.

درباره ما

این هدر است

شرکت صبا مکمل امیران فعالیت خود را از سال 1400آغاز نمود و از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی معتبر متمرکز نمود. در ادامه و با توجه به نیاز به گسترش خدمات دارویی در جامعه، فعالیت خود را در به سمت تأمین نیازهای دارویی بیماران گسترش داد. خدمات شرکت صبا مکمل امیران همواره در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. اعضای شرکت از نخبگان و فعالان صنعت دارو تشکیل شده و با ترکیب دانش داروسازی با فنون مدیریت و بازرگانی، تلاش دارد تا پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارو باشد. شرکت صبا مکمل امیران آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان صنعت ورزشی و دارویی کشور می‌باشد.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

درباره ما

شرکت صبا مکمل امیران فعالیت خود را از سال 1400آغاز نمود و از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی معتبر متمرکز نمود. در ادامه و با توجه به نیاز به گسترش خدمات دارویی در جامعه، فعالیت خود را در به سمت تأمین نیازهای دارویی بیماران گسترش داد. خدمات شرکت صبا مکمل امیران همواره در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. اعضای شرکت از نخبگان و فعالان صنعت دارو تشکیل شده و با ترکیب دانش داروسازی با فنون مدیریت و بازرگانی، تلاش دارد تا پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارو باشد. شرکت صبا مکمل امیران آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان صنعت ورزشی و دارویی کشور می‌باشد.

صبا مکمل امیران ...

  1. تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی
  2. متشکل از نخبگان و فعالان جامعه ورزشی و دارویی
  3. آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان جامعه ورزشی و دارویی

صبا مکمل امیران...

  1. تسهیل دسترسی ورزشکاران به مکمل‌های ورزشی
  2. متشکل از نخبگان و فعالان جامعه ورزشی و دارویی
  3. آماده همکاری با تمامی فعالان و نخبگان جامعه ورزشی و دارویی

تماس با ما

تماس با ما